Hekim Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları doğrultusunda sigortacı, sözleşmede yer alan şartlara tabi olmak kaydı ile poliçede belirlenen mesleki faaliyetleri icra ederken neden olduğun zararı ödemek zorunda kalır. Eğer tazminat tutarını ve eğer poliçede varsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini yazılı limitler dahilinde karşılar. 

Hekim Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta sözleşmesi, 1219 sayılı Kanunun Ek 12'nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize ve sigortalı aleyhine ileri sürülen tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar. Ancak on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur.

Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir.