İnternet Şubesi Şubelerimiz Online Branch Contact Information فرع البنك على الانترنت أقرب فرع

Duyurular

 Ziraat Katılım Bankası Duyurular

​​​​​​​​​
 

2018 Yılı Ziraat Finans Grubu Uzman Yardımcısı İşe Alım Sınavı

​ ​​​​​​​​​​​
 

Satılık Gayrimenkuller

Satılık Arsa

İhale Tarih/Saati :26.04.2018/15:30
İl :Erzurum
İlçe :Aziziye
Mahalle :Gezköy Mah. Küçük Su Mevkii
Parsel No :4951
Gayrimenkul Tipi :Sanayi İmarlı Arsa
Arsa Alanı :6244 m2
Muhammen Bedel :1.685.000.TL
İhalenin Yapılacağı Yer :Ziraat Katılım Genel Müdürlük Binası (Hobyar Mah. Şeyhulislam Hayri Efendi Cad. No:12 Fatih/İstanbul
Açıklama :Detaylı bilgi; Ziraat Katılım Erzurum Şubesi’nin 0442 235 87 74 No’lu telefon numarasından alınabilir.

 

4.5G uyumu kapsamında cep telefonu sim kart değişikliği yapan müşterilerimizin dikkatine

GSM operatörleri, 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren, SIM kartı ve cihazı uyumlu müşteriler için 4.5G mobil iletişim altyapısını kullanmaya başlayacaktır.

SIM kartlarını, 4.5G ile uyumlu SIM kartlarla değiştiren müşterilerimizin internet ve mobil bankacılık kanallarına girişi aşamasında, SMS ile gönderilen tek kullanımlık şifrenin yasal düzenlemelere bağlı banka uygulamaları nedeniyle iletilememesi söz konusu olabilecektir.

İnternet ve mobil bankacılığa girişte SMS ile gönderilen tek kullanımlık şifrenin size iletilememesi durumunda;

0850 220 50 00 numaralı Müşteri İletişim Merkezimizi arayarak sim kart blokesini kaldırabilir ve SMS ile tek kullanımlık şifrenizin size iletilmesini sağlayabilirsiniz.

Burada belirtilen iletişim kanalları haricinde; e-posta, SMS veya telefonla yapılan aramalarla sizden bilgi talep eden kişilere itibar etmeyin.

Saygılarımızla,

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Ziraat Katılım Bankası A.Ş. (“Ziraat Katılım Bankası”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Ziraat Katılım Bankası müşterileri ve/veya müşterinin yetkililerinden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunumlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Ziraat Katılım Bankası, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde kişisel verilerinizi;

 • Bankacılık Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun gibi bankamızın tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Mali Suçları Araştırma Kurulu, Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, T.C. Merkez Bankası gibi resmi idari merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve raporlama yükümlülüklerine uyulması;
 • Bankacılık faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini;
 • Katılım Fonunun yönetilmesine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi;
 • Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması;
 • Tabi olduğumuz mevzuatlar uyarınca müşterimizi tanımamız konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kimlik ve adres tespiti başta olmak üzere mesleğiniz, gelir durumunuz, bankamızda işlem yapma amacınız gibi bilgilerinizin kaydedilmesi;
 • Şikâyet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması;
 • Elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi;
 • İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası;
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası;
 • Sizlere ait verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması;
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması;
 • Hacim arttırmaya yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve icrası;
 • Bankamızın taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi;
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası;
 • Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında her türlü ürün ve hizmetin sunulmasında kullanmak; gibi amaçlar kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebebi

Ziraat Katılım Bankası, müşterinin ve/veya müşterinin yetkililerinin kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise; Bankacılık Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun başta olmak üzere bankamızın tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimiz kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek olarak sayabiliriz.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde kişisel verilerin aktarılabileceği / aktarıldığı kişi ve kuruluşlar, kamu tüzel kişileri, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve iştirakleri, bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız firmalardır. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecek, yasal raporlamalara konu olabilecektir. Bu kapsamda, resmi mercilerden bir talep gelmesi halinde kişisel verilerinizin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Mali Suçları Araştırma Kurulu, Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, T.C. Merkez Bankası vb. resmi idari merciler ile paylaşımı Kanun’da öngörüldüğü üzere istisnaya tabi olacaktır.

Kişisel Verileriniz Saklanması

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Ziraat Katılım Bankası’na yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Ziraat Katılım Bankası tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile ZİRAAT KATILIM BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hobyar Mahallesi Şeyhülislam Hayriefendi Caddesi No:12 34112 Fatih/İSTANBUL adresine bizzat elden iletebilir veya ziraatkatilimgenel@hs04.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

 • ​​Nilüfer/Bursa 13​​​/​07/2018​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • ​​Beylikdüzü/​​İstanbul 10​​/​07/2018​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • ​​Ordu Şubemiz 22​​/​06/2018​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • ​Hadımköy/İstanbul Şubemiz 20​/​06/2018​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • ​Keçiören/Ankara Şubemiz 12​/​06/2018​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • ​Çorlu/Tekirdağ Şubemiz 11/​06/2018​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • ​​Tuzla OSB/İstanbul Şubemiz 18/​04/2018​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Sultanbeyli/İstanbul Şubemiz 19/​03/2018​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Başakşehir/İstanbul Şubemiz 09/​02/2018​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Anadolu Kurumsal Şubesi/İstanbul Şubemiz 09/​02/2018​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Kurumsal Şubesi/İstanbul Şubemiz 04/​01​​​​​/2018​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Kurumsal Şubesi/Ankara Şubemiz 20/​12​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Gıda Çarsısı/İzmir Şubemiz 19/​12​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Pendik/İstanbul Şubemiz 08/​12​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Ziraat Katılım Mülakat Sonuç Duyurusu için tıklayınız
 • Mersin Şubemiz 13/​11​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Dudullu/İstanbul Şubemiz 06/​11​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Uşak Şubemiz 13/​06​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Kastamonu Şubemiz 10/​06​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Ziraat Finans Grubu işe alım sınav sonuçlarına ilişkin, mülakat tarih ve saatleri için tıklayınız
 • 2017 Yılı Ziraat Finans Grubu Uzman Yardımcısı İşe Alım Sınav sonuçları için tıklayınız
 • Isparta Şubemiz 21/​06​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Trabzon Şubemiz 12/​06​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • 2017 Yılı Ziraat Finans Grubu Uzman Yardımcısı İşe Alım Sınavı için tıklayınız
 • Erzurum Şubemiz 06/​05​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Balıkesir Şubemiz 11/​05​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Eskişehir Şubemiz 08/​05​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Bağcılar/İstanbul Şubemiz 21/​04​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • OSB Kayseri Şubemiz 17/​04​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Denizli Şubemiz 05/​04​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Zeytinburnu/İstanbul Şubemiz 16/​03​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Afyonkarahisar Şubemiz 20/​02​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Erzincan Şubemiz 08/​02​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Malatya Şubemiz 06/​01​​​​​/2017​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Gaziosmanpaşa/İstanbul Şubemiz 05/​12​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Samsun Şubemiz 05/​12​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Sivas Şubemiz 07/​10​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Manisa Şubemiz 29/​08​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Bursa/Kestel Şubemiz 01/​08​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Mevlana/Konya Şubemiz 19/​07​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Balgat/Ankara Şubemiz 14/​07​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Güneşli/İstanbul Şubemiz 09/​06​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Beyazıt/İstanbul Şubemiz 08/​06​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Çallı/Antalya Şubemiz 03/​06​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Şanlıurfa Şubemiz 05/​05​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • 2016 Yılı Servis Görevlisi Mülakat Sonuçları Duyurusu
 • Gebze/Kocaeli Şubemiz 20/​04​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Rize Şubemiz 11/​04​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Kütahya Şubemiz 07/​04​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Kahramanmaraş Şubemiz 06/​04​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • İzmit Ş​ubemiz​ 23/​03​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Van Ş​ubemiz​ 15/​03​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • Adapazarı Ş​ubemiz​ 10/​03​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • ​​Elazığ Ş​ubemiz​ 16/​02​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır...
 • ​​Aydın Ş​ubemiz 04/​02​​​​​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.
 • ​​​​Bornova/İzmir Ş​ubemiz 28​/01​/2016​ tar​ihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.​
 • ​​İskenderun/Hatay Ş​ubemiz 14​/01​/2016​ tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.
 • ​​Osmanbey/İstanbul Ş​ubemiz 11​/​12​/2015 ta​rihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.​
 • ​Ulus/Ankara Ş​ubemiz 01​/​12​/2015 ta​rihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.​
 • ​Fatih/İstanbul Ş​ubemiz 2​0​/​11​/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.
 • Adana Ş​ubemiz 19​/11​/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.
 • Kadıköy/İstanbul Ş​ubemiz 17​/11​/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.
 • Kayseri Ş​ubemiz 05/​11​​​​​/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.
 • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​AIVA tarafından düzenlenen web dünyasının en prestijli ödüllerinden W3 Awards’da Bankamızın internet sitesi, 2 Gold Ödüle birden layık görüldü.
 • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​Çorum Ş​ubemiz 14​/​10​​​​/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.
 • ​​​Ostim/Ankara Ş​ubemiz 07​/​10​/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.​​
 • ​​​​Gaziantep Ş​ubemiz 09​​/​09​/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.​​
 • ​​​Altunizade/İstanbul Ş​ubemiz 07​/​09​/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.​​
 • ​​Setbaşı/Bursa Ş​ubemiz 04/​09​/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.​​
 • ​​​​​​Aksaray Ş​ubemiz 10​/​08/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.​
 • ​​​​​Kayapınar/Diyarbakır Ş​ubemiz 05/​08/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.​
 • ​​​​Ümraniye/İstanbul şubemiz 31​/07/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.
 • ​​​​Büsan/Ko​nya şubemiz 30​/07/2015 tarihinde, geçici adresinde​ müşteri kabulüne başlamıştır.
 • ​​​Üsküdar/İstanbul şubemiz 29​/07/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.
 • ​​İkitelli/İstanbul şubemiz 24/07/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.
 • ​Mecidiyeköy/İstanbul şubemiz 09​/07/215 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.
 • Selçuklu/Konya şubemiz 03/07/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.
 • Kızılay/ Ankara şubemiz​ 22/06/2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.
 • ​Eminönü Şubemizden sonra ikinci şubemiz olan Sincan/Ankara şubemiz 04.06.2015 tarihinde, müşteri kabulüne başlamıştır.​
 • ​​​​​​Ziraat Katılım Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 15/10/2014 tarih ve 29146 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10/10/2014 tarih ve 6046 sayılı izniyle kurulmuştur.
 • Ziraat Katılım Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 14/05/2015 tarih ve 29355 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12/05/2015 tarih, 6302 sayılı kararı ile faaliyet izni almıştır.​
​​​​