İnternet Şubesi Şubelerimiz Online Branch Contact Information فرع البنك على الانترنت أقرب فرع

 Kabul - Aval

 Ziraat Katılım Bankası Kabul Aval Kredileri

Poliçe, alacaklı tarafından borçlu üzerine keşide edilen ve belirli bir tutarın belirli bir süre içinde veya ibrazında üçüncü şahsa veya emrine ödenmesi talebini kapsayan bir ödeme emridir. Poliçede esas itibariyle üç kişi vardır. Poliçeyi düzenleyene keşideci, borçluya muhatap, bedelin ödeneceği şahsa lehtar denir. Keşideci ile lehtarın aynı kişi olması mümkündür. Bu durumda satıcı, hem keşideci hem de lehtar, ithalatçı ise muhatap konumundadır.

Kabul Finansmanlı ithalatta, poliçelerin bankalarca, bu bankaların verecekleri talimata istinaden muhabirlerince veya ithalatçılarca kabul edilmesi mümkündür. Bankalar için bir ödeme taahhüdünün söz konusu olabilmesi için satıcı tarafından düzenlenen poliçelerin, doğrudan doğruya ithalatçının bankası tarafından veya bankaca verilecek talimata göre yabancı muhabiri tarafından kabul edilmesi ya da ithalatçı tarafından kabul edilen poliçelere bankanın aval (şartsız ve rücu edilemez kefalet) vermesi gerekmektedir. Dolayısıyla poliçenin sadece ithalatçı tarafından kabulü hâlinde banka bir yükümlülük altına girmeyecektir. Poliçenin ithalatçı üzerine düzenlenmesi durumunda bu, ilk önce ithalatçı tarafından kabul edilecek daha sonra bankaca poliçeye aval verilecektir.

Amaç

İthalatçı firmalara vadeli ödeme finansmanı sağlanırken ihracatçı firmaya erken finansman imkânı kazandırır.

İthalatçının mal bedelini vadeli ödemek istediği, ihracatçının ise, ithalatçının bankasından, öngörülen vade sonunda mal bedeline ilişkin ödemenin yapılacağının garanti edilmesini istediği durumlarda Kabul / Aval Finansmanı, ithalatçı firmanın malı teslim aldıktan sonra, satıcı ile anlaştıkları ve poliçe üzerinde belirtilen tarihte ödeme yapmasına olanak veren bir üründür.

Bu Üründen Kimler Faydalanabilir?

İhracat ve ithalat yapan tüm müşterilerimiz faydalanabilir.

Vade

Herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın ithalatçı ve ihracatçı arasında serbestçe belirlenir.

Ürün Özellikleri

  • İhracatçı tarafından keşide edilen poliçe, ithalatçı tarafından kabul edildikten sonra ithalatçının bankasınca aval verilir. Böylece İhracatçı firma ödeme için bir bankanın güvencesine sahip olurken ithalatçı firma da mal bedelini ödemeden malı gümrükten çekerek satış yapma fırsatına sahip olur.
  • Akreditifli, vesaik mukabili veya mal mukabili işlemler; poliçeye bağlanabilir.
  • Ödeme, poliçede belirtilen ödeme vadesinde yapılır.
  • Poliçenin tabi tutulduğu esaslar çerçevesinde bonoya da aval verilmesi mümkündür.

Nasıl Başvurabilirim?

Size en yakın Ziraat Katılım Şubesi'nden başvurunuzu yapabilirsiniz.

​​​​​